Splošni pogoji poslovanja | Rockwell Automation distributor | ControlTech

PDF različica

 

Splošni pogoji poslovanja podjetja ControlTech d.o.o. v skladu s 120. členom Obligacijskega zakonika kot sledi (v besedilu se lahko uporabljata tudi izraza »Splošni pogoji« ali «Pogoji«).

 

1. ČLEN - NAMEN

1.1 Namen teh splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju »Pogoji«) je podrobneje določiti pravice in obveznosti, ki izhajajo iz prodajne pogodbe (oziroma okvirne prodajne pogodbe), sklenjene med Control Tech d.o.o. Cesta v Gorice 34c, 1000 Ljubljana, kot prodajalca (v nadaljevanju "CT" ali „Prodajalca“), in stranko te družbe kot kupca (v nadaljevanju "Kupec"), čigar predmet je določitev pravic in dolžnosti v zvezi z dobavami blaga prodajalca kupcu.

1.2 S sklenitvijo prodajne pogodbe oz. okvirne prodajne pogodbe ali pogodbe za dobavo predmetov, ki še niso izdelani, kupec vzame v vednost te splošne pogoje in soglaša z njimi. Kakršnakoli odstopanja od teh pogojev, njihovo dopolnjevanje ali spreminjanje je možno le pod pogojem, da sta se o tem pogodbeni stranki poprej dogovorili. V primeru neskladja med prodajno pogodbo in temi pogoji imajo prednost določila prodajne pogodbe.

1.3. Ti pogoji veljajo samo za kupce, ki: (a) imajo svoje stalno prebivališče, sedež ali poslovni naslov v republiki Sloveniji, (b) so podjetniki, ki so vpisani v register podjetij v Sloveniji. Kupec s tem, da soglaša s temi pogoji potrjuje, da izpolnjuje oba pogoja, navedena pod alinejama (a) in (b).

V teh pogojih imajo izrazi naslednji pomen:

« Prodajalec »: ControlTech d.o.o., Cesta v Gorice 38c »Kupec«: Fizična oseba, podjetje, družba ali druga pravna oseba, ki izpolni oziroma pošlje naročilo za dobavo blaga od prodajalca, oz. ki je sklenila prodajno pogodbo, oz. okvirno prodajno pogodbo o dobavi blaga ali pogodbo o dobavi predmetov, ki jih bo prodajalec šele proizvedel.

»Blago«: kakršenkoli predmet naveden v katalogih prodajalca, ali spremljajoči dokumentaciji (kot npr. cenik itd.), oz. storitve, povezane z dobavo blaga na podlagi prodajne pogodbe.

»Prodajna pogodba«: Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem ali pogodba o dobavi predmeta, ki še ni bil proizveden ali naročilnica, ki jo podpiše kupec in nato prodajalec potrdi, povezan z dobavo blaga, s katero se prodajalec obvezuje, da ga bo izročil kupcu, in mu s tem omogočil pridobiti lastninsko pravico na blagu. Kupec pa se blago obveže prevzeti in ga plačati.

”Pravice do intelektualne lastnine”: Vse pravice nematerialne narave so avtorske pravice in pravice podobne narave, pravice do podatkovnih baz, pravice do oblik, pravice do vzorcev, patentov, zaščitnih znamk in registracije domen ter prijave katerekoli od zgoraj omenjenih, pravice do molčečnosti, know-how in poslovnih skrivnosti.

»Naročilnica«: Kakršnakoli pisna ali elektronska oblika naročila, ki ga kupec predloži prodajalcu za dobavo blaga, ki vsebuje identifikacijske podatke kupca (firma, sedež, matična številka, davčna številka (v primeru, da je davčni zavezanec za DDV), vrsta izdelka in njegova tipska oznaka, količina in datum dobave).

”Specifikacija”: Vse specifikacije in/ali opisi kakršnegakoli blaga, ki naj bi bilo dobavljeno, ki so opisani v naročilnici, npr. (postavljena ali vnaprej dogovorjena) cena, plačilni pogoji (postavljeni ali vnaprej dogovorjeni), način prevoza (postavljen ali vnaprej dogovorjen).

 

2. ČLEN – PREDMET IZPOLNITVE

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu izročil zahtevan predmet izpolnitve (blaga), naveden v prodajni pogodbi ali natančno določen v katalogih prodajalca, ali v pogodbi za dobavo predmeta, ki bo šele izdelan in omogočil kupcu, da na njemu pridobi lastninsko pravico, ki je predmet izponitve (blaga). Kupec se obvezuje, da bo prevzel blago, ki je predmet izponitveprodajne pogodbe in sicer v dogovorjenem roku in na dogovorjenem mestu ter plačal dogovorjeno ceno.

 

3. ČLEN - POGODBENI DOKUMENTI

3.1. Prodajna pogodba vsebuje naslednje elemente, ki so navedeni po pomembnosti:

a) Naročilo in specifični pogoji definirani s pisno pogodbo, oz. prodajna pogodba, ki jo podpišeta prodajalec in kupec, specifikacija in dokumenti, ki se so v zvezi z naročilom,

b) ti splošni pogoji poslovanja,

c) ponujena cena prodajalca in pisna potrditev kupca, da jo sprejema.

3.2. predložitev naročilnice in sklenitev prodajne pogodbe izključuje uporabo določil morebitnih splošnih pogojev kupca (če jih ima). Pomeni tudi, da bodo v primerih, če bi bili v naročilnici ali kakšnih drugih dokumentih v zvezi s prodajno pogodbo kakršnikoli pogoji ali določbe, ki so v nasprotju z določili pogodbe ali teh pogojev (prodajalca), v celoti in brez izjeme veljali pogoji in določila pogodbe in teh splošnih pogojev.

3.3. Kakršnakoli sprememba prodajne pogodbe se lahko dogovori v pisnem dodatku prodajne pogodbe ali okvirne prodajne pogodbe, oz. pogodbe o dobavi predmeta, ki bo šele izdelan.

 

4. ČLEN - CENA, FAKTURIRANJE IN PLAČILNI POGOJI

4.1 – Cena

(a) Cene, navedene v ceniku prodajalca ali v drugih dokumentih prodajalca, so osnovne cene, se pa lahko določijo tudi pogodbeno. Prodajalec si pridržuje pravico do morebitne spremembe cen. Za namene prodajne pogodbe so veljavne samo tiste cene, ki so navedene v pisni prodajni pogodbi (ali potrjene v naročilnici). Naročilnica praviloma vsebuje konkretne podatke o posameznem poslu, ceno, podrobnosti o pakiranju, oznake blaga, količine blaga in dobavni rok.

(b) Prodajalec lahko ponudi popust, katerega znesek je odvisen od vrste in količine dobave, tipa kupca, plačilnih pogojev in dogovorjenega garancijskega roka. Cena v ceniku je navedena brez DDV in se obračuna posebej v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški prevoza in zavarovanja prevoza niso zajeti v cenah. Prodajalec jih računa posebej v znesku dejanskih stroškov ali v znesku, ki ga poprej pisno dogovori s kupcem.

(c) Stranki soglašata, da je lahko prodajna pogodba sklenjena tudi v primeru, če prodajalec potrdi naročilo, za konkretno blago.

(d) Cena, navedena v prodajni pogodbi ali potrditev naročila, je dogovorjena nabavna cena.

 

5. ČLEN – DOBAVA, KAKOVOST, PREVZEM IN REKLAMACIJE

5.1. Prodajalec izjavlja in jamči za to, da je blago, ki ga dobavlja, izdelano v tržni kakovosti in v izvedbi prilagojeni namenu, za katerega naj se uporablja, v kolikor je ta namen opisan v prodajni pogodbi, sicer pa običajnemu namenu.

5.2 Kupec prevzame blago v skladu s specifikacijo, potrjeno s strani prodajalca, bodisi v potrjenem naročilu ali pogodbi. Postopek izročitve mora potekati na osnovi dobavnice, ki jo podpiše kupec.

5.3. Dobava bo potekala na osnovi dobavne paritete EXW ali FCA, tj. iz skladišča prodajalca po INCOTERMS 2010, če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. V primeru, da se opravi ti. »Neposredna dobava«, tj. da blago dobavi kupcu dobavitelj prodajalca, bodo take dobave potekale po pariteti CIP, to je na mesto, ki ga določi kupec.

5.4. Nevarnost nastanka škode na blagu preide na kupca v trenutku primopredaje blaga, torej ko kupec prevzame blago in potrdi dobavnico. Škoda na predmetu izročitve (Blagu), ki bi nastala potem, ko preide nevarnost poškodbe blaga na kupca, nima vpliva na obveznost plačila prodajne cene, razen v primeru, če bi do poškodbe blaga prišlo zaradi kršenja dolžnosti prodajalca.

5.5 V primeru, da bo prodajalec ali njegov pogodbeni partner organiziral ali izvedel prevoz blaga kupcu, bo to storjeno na osnovi individualnih prevoznih pogojev.

5.6 Kupec je dolžan pregledati blago takoj po prevzemu in se prepričati o stanju, lastnostih in količini blaga.

5.7 Prodajalec je dolžan dobaviti blago v količini, kakovosti in izvedbi, kot je to določeno s prodajno pogodbo in sicer v kakovosti, ki zagotavlja, da bo blago primerno za uporabo v dogovorjeni namen, oz. običajno rabo ali da bo ohranilo svoje lastnosti. Prodajalec odgovarja za to, da bo blago imelo v času trajanja garancije lastnosti, ki so dogovorjene v prodajni pogodbi. Prodajalec odgovarja za škodo v kolikor blago ni v skladu s prodajno pogodbo, ne ustreza specifikacijam, ne dosega zahtevane stopnje zmogljivosti, ni v dogovorjeni kakovosti ali primerno za namen, za katerega naj bi se uporabilo, če je ta namen v prodajni pogodbi naveden, sicer pa v običajen namen, ki ga ima blago v času predaje kupcu ali v garancijskem roku. Za odgovornost glede kakovosti blaga veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

5.8. Na vidne napake blaga (količina, asortiment) mora kupec opozoriti prodajalca najkasneje v roku do treh delovnih dni po dobavi in sicer v pisni obliki (tudi po telefaksu, elektronski pošti). Takoj pa je dolžan prijaviti okvare v primeru, če prevzame blago iz skladišča prodajalca.

5.9. Izdelki, reklamirani zaradi skritih napak ali v garancijskem roku, morajo biti vrnjeni prodajalcu. Skupaj z reklamiranim blagom mora biti poslan tudi »Zapisnik o reklamaciji«, oziroma drugi podatki po zahtevah prodajalca (dobavnica, shema priključitve, klimatski pogoji itd.). Prodajalec je dolžan poskrbeti za presojo reklamirane okvare pri strokovnem oddelku firme Rockwell Automation, ki bo odločil ali je reklamacija upravičena. Prodajalec poskrbi, da se blago popravi, zamenja ali odobri popust od prodajne cene.

5.10. V primeru, da na osnovi presoje pri strokovnem oddelku firme Rockwell Automation reklamacija ni priznana, kupec plača znesek popravila in s tem povezane stroške (transport, zavarovanje itd.).

 

6. ČLEN – POGODBENE KAZNI IN ZAMUDNE OBRESTI

6.1 V primeru, da kupec zamudi s plačilom računa, ima prodajalec pravico obračunati zamudne obresti v znesku 0,05 % od neplačanega zneska za vsak dan zamude.

6.2 V primeru, da prodajalec zamudi z dobavo blaga, ima kupec pravico do pogodbene kazni, ki jo plača prodajalec v višini 0,05 % s cene nedobavljenega predmeta dobave za vsaki dan zamude, a ne več kot 5 % od cene nedobavljenega predmeta dobave.

6.3. Kupec ima pravico, da v primerih, ki so opisani v prodajni pogodbi, pisno prekliče naročilo blaga, kar mora prodajalec potrditi. V tem primeru je kupec dolžan plačati prodajalcu odstopnino v višini 30 % prodajne cene storniranega blaga.

6.4 V primeru, da kupec zamudi prevzem predmeta dobave (blaga) v dogovorjenem roku in na mestu primopredaje, ima prodajalec pravico zahtevati za zamudo, ki presega 15 dni, pogodbeno kazen v višini 0,05 % za vsak dan zamude od vrednosti predmeta dobave (blaga), ki ni bilo prevzeto, s čemer pa ne izgubi pravice do nadomestila škode.

 

7. ČLEN – GARANCIJE

7.1. Med ostalimi garancijami določenimi s ustrezno obvezujočimi pravnimi predpisi, prodajalec jamči za dobavo blaga v količini, kakovosti in izvedbi iz prodajne pogodbe in odgovarja za to, da bo blago v času garancijske dobe imelo lastnosti, ki so dogovorjene v prodajni pogodbi. Prodajalec daje garancijo v dolžini 12 mesecev od datuma primopredaje blaga, če v prodajni pogodbi ni dogovorjeno drugače. Garancija za kakovost več kot 12 mesecev je možna proti plačilu na osnovi posebnega dogovora o podaljšanju garancijskega roka.

7.2. Prodajalec predvsem jamči kupcu, da količina, kakovost in izvedba blaga odgovarja vsem pogojem prodajne pogodbe. Prodajalec tudi zagotavlja, da bo blago brez vsakovrstnih napak in je v skladu z vsemi ustreznimi zakoni in predpisi ter da ne krši pravic nobene od pogodbenih strank.

7.3. V času garancije je prodajalec dolžan na zahtevo kupca zamenjati kakršnokoli poškodovano blago ali odstraniti okvare tako, da blago ustreza pogojem prodajne pogodbe.

7.4. Garancija velja, če način uporabe in namestitev blaga popolnoma ustrezajo navodilom, načrtom za namestitev, priporočenemu načinu priključitve in ostalim priporočilom prodajalca. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za blago, ki bi bilo poškodovano zaradi napačne namestitve, napačnega rokovanja, napačnega skladiščenja ali z nepravilno uporabo izdelka. Odgovornost prodajalca je vedno omejena z vrednostjo dobavljenega izdelka. Prodajalec ne odgovarja za škode, ki bi nastale zaradi okvare dobavljenega izdelka in za posredne ali posledične škode, ki bi nastale z uporabo izdelka.

7.5. Prodajalec odgovarja kupcu samo in izključno znesek dokazane škode, ki bi nastala kupcu neposredno na prodanem izdelku ali delu, ne pa posledične škode, (izgubljeni dobiček ali druga škoda, ki je nastala zaradi vzročne zveze s prvotno zaradi same okvare.

7.6. V kolikor gre za okvaro izdelka pri prodajalcu, je kupec dolžan posredovati prodajalcu neposredno informacijo o okvari zaradi presoje odgovornosti prodajalca za predmetno škodo in sicer najkasneje v roku 24 ur od nastanka škode.

V kolikor ta pogoj ni izpolnjen, je prodajalec dolžan plačati samo in izključno dokazano škodo, nastalo na prodanem izdelku, ne pa posledične škode, nastale v odvisnosti od okvare izdelka.

 

8. ČLEN – EMBALAŽA in ravnanje z odpadki

8.1 Določene vrste blaga se dobavljajo v prevozni embalaži in za cene, ki so navedene v veljavnem ceniku prodajalca, oz. na podlagi individualnih pogojev, dogovorjenih med prodajalcem in kupcem.

8.2 Kupec se obvezuje, da bo to embalažo vrnil prodajalcu v šestih (6) mesecih od dneva izdaje računa in sicer nepoškodovane ter v ustrezno skladišče prodajalca.

8.3 V kolikor kupec ne vrne embalaže v zgoraj navedenem roku, potem prodajalec ni dolžan te embalaže odkupiti.

8.4. Prodajalec - družba ControlTech ima sklenjeno pogodbo o odjemu embalaže z družbo SLOPAK družba za ravnanje z odpadno embalažo d.o.o., matična št. 1759655.

V kolikor kupec dobavi blago potrošniku po določilih Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02, 41/04 – ZVO-1 in 84/06), potem kupec prevzame nase vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o embalaži.

 

9. ČLEN – PRENOS LASTNINSKE PRAVICE IN PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

9.1. Lastninska pravica na blagu se prenese šele s primopredajo blaga. Isti trenutek je tudi odločilen za prenos nevarnosti škode na blagu.

Prodajalec s tem izjavlja in jamči kupcu, da ima na blagu vse pravice in je sposoben prenesti na kupca lastninsko pravico brez omejitev, pravic tretjih oseb zastavnih pravic ali bremen, vključno z garancijami tretjih strani, povezanih z dobavo blaga.

 

10. ČLEN – PRAVICE DO INTELEKTURALNE LASTNINE

Prodajalec jamči za to, da bodo pravice intelektualne lastnine in know-how, ki jo v skladu s pravnimi predpisi ima kupec, uporabljene izključno za potrebe kupca in prodajalca in se obvezuje, da bo kupcu vrnil vso dokumentacijo, ki jo je kupec posredoval, predvsem načrte, študije in dokumentacijo, ki jo je izdelal kupec oz. njegovi pod-dobavitelji za realizacijo prodajne pogodbe.

V primeru, da se blaga tičejo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, je prodajalec dolžan zagotoviti kupcu realizacijo teh pravic v obsegu, ki je potreben za pravilno uporabo blaga v skladu s prodajno pogodbo.

 

11. ČLEN – POSLOVNA SKRIVNOST

Vse dokumente in vsakovrstne informacije, ki jih kupec posreduje prodajalcu ali prodajalec kupcu, oz. ki jih prodajalec ali kupec pripravita v zvezi z realizacijo prodajne pogodbe, lahko prodajalec ali kupec upravičeno uporabi samo v namene realizacije predmeta prodajne pogodbe in so lahko na voljo tretji osebi samo na osnovi poprejšnjega pisnega soglasja ustrezne pogodbene stranke in samo ob prevzemu pisne izjave omenjene tretje strani, da je prevzela obveznost molčečnosti o teh informacijah. Razen tega pa se prodajalec in kupec obvezujeta, da smatrata tudi obstoj, naravo in pogoje prodajne pogodbe kot poslovno skrivnost v času trajanja poslovnega odnosa kot tudi potem.

 

12. ČLEN - VIŠJA SILA

Nobena izmed pogodbenih strank ne odgovarja za neupoštevanje pogodbenih dolžnosti, v kolikor to neupoštevanje povzroči dogodek, ki ga ni bilo mogoče vnaprej predvideti, neizogiben dogodek ali izven nadzora ene od strank in če ga ni bilo mogoče preprečiti s tem, da bi stranka po svojih močeh lahko učinkovito postopala (višja sila).

Ekonomska kriza ali sprememba splošnih ekonomskih pogojev se ne bodo smatrale za višjo silo.

Pogodbena stranka, ki trdi, da je bila prizadeta z višjo silo, je dolžna o tem takoj obvestiti drugo pogodbeno stranko in storiti vse, da lahko ona sama in druga stranka izpolnijo pogodbene obveznosti.

 

13. ČLEN – KRŠENJE DOLŽNOSTI – ODPOVED

13.1 V kolikor v prodajni pogodbi ni določeno drugače in če katera od pogodbenih strank ne spolnjuje katere od določb prodajne pogodbe, bo pogodbi zvesta stranka opozorila drugo stranko na to, da jih ne spolnjuje oz. krši. V kolikor se to kršenje ne odpravi v osmih (8) dneh od opozorila, ima oškodovana stranka pravico, da odstopi od prodajne pogodbe in sicer s pisnim obvestilom (odstop od pogodbe velja od trenutka, ko druga pogodbena dobi sporočilo preko telefaksa). V primeru, da prodajna pogodba ali okvirna prodajna pogodba oz. pogodba o dobavi predmeta, ki bo šele proizveden, ureja pravico do odstopa od pogodbe na drug način, se določba te točke ne uporabi.

13.2 Prodajalec lahko tudi upravičeno odstopi od prodajne pogodbe takoj, ko izve, da se je spremenilo finančno stanje kupca v tolikšni meri, vključno z insolventnostjo, postopkom likvidacije ali stečajem, dovoljenjem prisilne poravnave, ali spremembo v strukturi ali lastništvu kupčevega kapitala da lahko upravičeno sklepa, da kupec ne bo mogel izpolniti pogodbenih obveznosti ali pa sposobnost prodajalca, da izpolni svoje dolžnosti v okviru prodajne pogodbe.

13.3. Kupec ima pravico, da lahko enostransko razveže pogodbeni odnos v primeru, da zamuda v spolnitvi prodajalca traja dlje kot 21 dni (te določbe ni mogoče uporabiti v primeru, čr je kupec v zamudi s plačilom nabavne cene oz. kakršnega drugega zneska na osnovi določil prodajne pogodbe ali teh pogojev). Odstop od pogodbe mora biti v pisni obliki (velja po telefaksu). Ta enostranski odstop od pogodbe ne rešuje prodajalca obveznosti, da poravna obveznosti, ki so kot sankcije dogovorjene v primeru odstopa od pogodbe bodisi v sami pogodbi ali kakšnem drugem dogovoru med strankama. V tem primeru je prodajalec dolžan vrniti vsa finančna sredstva, ki jih je kupec v zvezi z enostranskim preklicem plačal prodajalcu.

 

14. ČLEN – NEVELJAVNOST POSAMEZNIH DOLOČB

V kolikor bo ena ali več določb v pogojih v neskladju s kakršnimkoli uporabnim predpisom ali zakonom, ali ne bo izvedljiva iz kakršnegakoli vzroka, bo prenehala veljati Predmetna določba tudi ne bo uporabljena in pogodbeni stranki se bosta skušali dogovoriti, da jo zamenjata z določbo, katere veljavnost, zakonitost in izvedljivost bo čim bližja prvotnim namenom strank in bo imela podoben ekonomski učinek. Preostale določbe obstoječih pogojev ostanejo nespremenjene.

 

15. ČLEN – USKLAJENOST Z ZAKONOM

Prodajalec se obvezuje, da bo upošteval in se maksimalno trudil, da bodo njegovi dobavitelji upoštevali vse obvezujoče pravne predpise in ostale dolžnosti (vključno z dolžnostmi, ki so določene z odločbami državnih organov) in ki se tičejo dobav blaga v skladu s prodajno pogodbo, predvsem predajo blaga, uveljavitve lastništva, proizvodnje, preizkušanja, izvedbe, ravnanja, prevoza, skladiščenja, pakiranja in dobave blaga.

 

16. ČLEN – ZDRAVJE, VARNOST IN OKOLJE

Prodajalec je dolžan upoštevati in zagotoviti, da njegovi zaposleni in zastopniki upoštevajo ustrezne zakone in ukrepe, v zvezi z zdravjem, varnostjo in življenskim okoljem.

 

17. ČLEN – ODNOS MED POGODBENIMA STRANKAMA

Noben del prodajne pogodbe ne pomeni in ne more biti razložen tako, da na njegovi podlagi pride do ustanovitve gospodarske družbe, skupnega podjetja ali do ustanovitve drugega odnosa med strankama oz. kakršnegakoli drugega odnosa podobne narave. Pogodbeni stranki iz te prodajne pogodbe se štejeta za neodvisni pogodbeni stranki in nobeni eni od njiju ni obljubljena pravica ali upravičenost odločanja o obveznostih kot zastopnika ali agenta druge stranke.

 

18 ČLEN – USTREZNOST Z ZAKONI – SODNO POOBLASTILO

18.1. Ti pogoji so napisani in se bodo razlagali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije predvsem pa z določili Obligacijskega zakonika.

18.2. O vseh morebitnih sporih bo odločalo stvarno pristojno sodišče Republike Slovenije.

 

19. ČLEN – OSTALE DOLOČBE

19.1. Prodajna pogodba, okvirna prodajna pogodba, pogodba o dobavi predmeta, ki bo šele izdelan, dokumentacija in sporazumi, ki so v teh pogojih opisani, predstavljajo popoln dogovor med strankama o predmetu izpolnjevanja. Prodajna pogodba vključno z njenimi sestavnimi deli, nadomešča vse prejšnje dogovore med strankama in stranki potrjujeta, da med njima v zvezi z nabavo blaga ne obstajajo nobeni drugi dogovori.

19.2. Vsaka sprememba pogodbe ali drugega dogovora, ki oureja odnos med pogodbenima strankama, mora biti sestavljen v pisni obliki in podpisan od pooblaščenih oseb, sicer niso veljavni. Vse garancije, določbe, pravice in dolžnosti strani, ki so opisane tukaj in dogovorjene za realizacijo ali spolnitev prodajne pogodbe, vključno z dolžnostjo v zvezi z verodostojnostjo informacij in nadomestila škode, bodo trajale tudi po prenehanju prodajne pogodbe.

Naslov vsakega člena služi za orientacijo in ne vpliva na interpretiranje vsebine.

 

 

V Ljubljani, dne 25. 11. 2017

ControlTech d.o.o.
Aleš Havlina
Direktor družbe

 

 

Pogoji za preklic naročil in vračilo blaga

PDF različica

S 13. januarjem 2023 stopijo v veljavo novi pogoji poslovanja za preklic naročil in vračilo standardnih produktov. Pogoji stopijo v veljavo na podlagi spremembe pogojev podjetja Rockwell Automation, ki se globalno uvajajo z namenom boljšega planiranja in natančnosti pri določanju datumov dobave.

 

Preklic naročil

Nova naročila, ki so preklicana v roku več kot 30 dni po naročilu:

Strošek vračila za izdelke iz zaloge znaša 18%, za ostale izdelke znaša 25% cene po ceniku Rockwell Automation (t.i. »list price« cenik podjetja Rockwell Automation).

Naročila tipa ETO (ang. Engineered to Order) ali druge rešitve, ki so specifično pripravljene za kupca:

Ni spremembe v pogojih poslovanja. Rockwell Automation za vsa naročila ETO in specifične rešitve ohranja pogodbene zaveze, ki so navedene v posamični ponudbi ali pogodbi.

 

Vračilo produktov

Obstoječa pravila ostajajo v veljavi, glavna sprememba se nanaša na višino stroška za vračilo, t.i. „restocking fee“:

Strošek vračila izdelkov na zalogi znaša 20 %; strošek vračila za izdelke, ki niso na zalogi, znaša 50 %.

Vračilo je mogoče zahtevati v 60 dneh od prejetega računa/pošiljke. Za vsako vračilo je potrebno pridobiti odobritev s strani dobavitelja Rockwell Automation.

Vračila po roku niso možna in ne bodo odobrena.

Vrnjeni izdelek mora izpolnjevati pogoje za vračila novih izdelkov, sicer se lahko vračilo zavrne ali pa se za vrnjeni izdelek ne izda dobropisa.

Pogoji za vračilo novega izdelka:

  • Nov izdelek, trenutna serija in v stanju za ponovno prodajo.
  • Ni bil uporabljen na kakršenkoli način / ni bil priklopljen na napajanje / ni bil vgrajen.
  • Škatla je originalno zaprta.
  • Brez fizičnih poškodb izdelka ali originalne embalaže.
  • Če je izdelek tovarniško zapečaten, mora biti pečat (ang. Factory Seal) nepoškodovan.
  • Brez neoriginalnih (Rockwell Automation) nalepk, trakov ali oznak.
  • Na škatli ni sledi pisanja.
  • V originalni škatli z vso embalažo, dodatki, kartonskimi vložki, vključno z zaščitnimi elektrostatičnimi vrečkami in oblogami.

 

Za vračila izdelkov, ki so povezana s slabo kakovostjo ali podobnimi razlogi, za katere je odgovoren dobavitelj Rockwell Automation, ne bomo zaračunali stroškov vračila.